First Term Notice for BCA/M.Sc.I.T. Semester – 1

આથી BCA/M.Sc.I.T. સેમેસ્ટર 1 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તા.15/09/2021 ને બુધવાર ના રોજ સવારે 09:00 કલાકે સેમિનાર હોલ ફર્સ્ટ ફ્લોર,બીસીએ કોલેજ , નવી બિલ્ડિંગ ખાતે હાજર રહેવું. કૉલેજ આવતી વખતે ફી ભર્યા ની receipt ફરિજયાત સાથે રાખવાની રહેશે.